• JAVNI NATJEČAJ za imenovanje člana Uprave – direktora Društva

  Author: Vodovod d.o.o
  Objavljeno:26/05/2015

  Skupština Vodovoda d.o.o. Omiš
  raspisuje
  JAVNI NATJEČAJ
  za imenovanje člana Uprave – direktora Društva

  Član Uprave – direktor Društva imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine.

  Stručni uvjeti:
  – VSS, odnosno magistar tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera,
  – najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

  Prijavi treba priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o stručnoj spremi,
  – dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci,
  – izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99,52/00, 118/03,107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13),

  – uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca od objave natječaja),
  – program rada za mandatno razdoblje.

  Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji. (objavljeno 26.05.2015. godine)

  Prijave za javni natječaj adresiraju se na: Vodovod d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš – natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora Društva.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.