• Nadzorni odbor

  Author: Vodovod d.o.o

  Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito nadzire vođenje poslova društva, po potrebi saziva Skupštinu Društva, podnosi Skupštini Društva pismena izvješća o obavljenom nadzoru, donosi poslovnik o svom radu.
  Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana.

  Članovi Nadzornog odbora su:
  Ana Generalić
  Omiš, Joke Kneževića 8
  -predsjednica nadzornog odbora
  tel: 021 755 500

  Bernardin Petrić
  Dugi Rat, Poljička cesta 8
  -zamjenik predsjednice nadzornog odbora
  tel: 021 734 900

  Ivan Birčić
  Grabovac, Grabovac Centar 44
  -član nadzornog odbora
  tel: 021 721 006