• Općina Šestanovac i Zadvarje

  Author: Vodovod d.o.o

  Cijena vodnih usluga s primjenom od 01.04.2014. godine

  RB

  STAVKA USLUGE

  TARIFA/ STOPA

  Stambeni prostor i poljoprivreda

  Poslovni prostor

  Stambeni prostor (socijalno ugroženi građani)

  1

  Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

  kn/mj

  20,00

  20,00

  10,00

  2

  Osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

  kn/m3

  5,00

  8,00

  0,00

  3

  Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

  kn/m3

  0,00

  0,00

  0,00

  4

  Osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)

  kn/m3

  0,00

  0,00

  0,00

  5

  Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva

  kn/m3

  0,00

  0,00

  3,00

  6

  Naknada za zaštitu voda

  kn/m3

  1,35

  1,35

  1,35

  7

  Naknada za korištenje voda

  kn/m3

  2,85

  2,85

  2,85

  8

  Naknada za razvoj

  kn/m3

  0,00

  0,00

  0,00

  9

  Porez na dodanu vrijednost na stavku 1

  13%

  2,60

  2,60

  1,30

  10

  Porez na dodanu vrijednost na stavke 2, 3, 4

  13%

  0,65

  1,04

  0,39

  12

  UKUPNO FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (s PDV-om)

  kn/mj

  22,60

  22,60

  11,30

  13

  UKUPNA CIJENA ZA VODOOPSKRBU – VARIJABILNA (s PDV-om)

  kn/m3

  9,85

  13,24

  7,59